REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO www.EspressoArt.pl
(obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.)

§ 1
Informacje podstawowe
1.Sklep Internetowy www.espressoart.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:
Espressoart.pl Marzena Bury
ul. Listopadowa 15B
05-110 Jabłonna
Nip:536-137-91-53
(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)
1. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
3. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej
 • poczty e-mail: biuro@espressoart.pl
 • pod nr tel.: (+48)501123469, (+48)509201999

Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu
1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

§ 3

Zamówienia
1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

 • wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
 • przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
 • wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika albo jako gość;
 • wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;
 • wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
 • potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
 • wybór metody płatności;
 • potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”.

3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail
o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.
W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
5. W przypadku płatności przelewem poprzez platformę płatniczą PRZELEWY24 zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 4

Rabaty
1. Z rabatów w Sklepie mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy.
2. Sklep stosuje system rabatowy oparty na zliczaniu kwot wydanych na zakup towarów, oraz promocje poszczególnych grup towarów.

§ 5

Dostawa i odbiór
1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub w systemie PRZELEWY24 zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, chyba że zdecydujecie się Państwo na ustalenie innego terminu wysyłki
2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie 1 dnia od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
3. Obioru osobistego możecie dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:
ul. Listopadowa 15B , 05-110 Jabłonna
4. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
5. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.
6. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
7. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
8. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

§ 6

Reklamacje
1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać
z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

 •  jego naprawy albo wymiany na nowy;
 • obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
 • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).
  – na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego
  Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny
  z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
  Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych dolegliwości.
  W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§ 7

1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.
3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów w formie papierowej.
4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa, w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.

§ 8

Wykorzystanie danych osobowych
1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,
2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach
i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
3. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 9

1. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 10

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby firmy Espressoart.pl Marzena Bury .

Polityka Prywatności

1. Espressoart.pl Marzena Bury, Listopadowa 15b, 05-110 Jabłonna jest Administratorem danych osobowych klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są przez Sklep w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:
1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży, obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
3. przesyłania przez Sklep na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach
4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu,
5. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów,
6. w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.
3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Sklep ww. usług.
4. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
6. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
7. Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie mógł w przyszłości obserwować swoje zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany przy opcji logowania.
8. Klient może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.
9. Podczas składania zamówienie w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.
10. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT (standardowo sprzedaż jest dokumentowana za pomocą paragonu), zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.
11. Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w Sklepie, bądź innym przez Niego wskazanym.
12. Jest możliwe, że podczas odwiedzania Sklepu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
13. Jeśli Klient zwraca się do Sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje Sklepowi swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.
14. Informacje uzyskane od Klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.
15. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
16. Wszystkie informacje i dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym firmom zewnętrznym.
17. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli Klient wybierze inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest działalność firmy kurierskiej lub poczty, który dostarczy zamówiony towar. Sklep przekazuje wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nr telefonu, i adres dostawy – aby przewoźnik mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod odpowiedni adres.
18. Podczas płatności kartą kredytową Sklep potwierdza dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest znany Sklepowi. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej zna tylko akceptant kart płatniczych.
19. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
20. Pracownicy Sklepu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.
21. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.
22. W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu Sklepu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje „zmień swoje dane”” – istnieje możliwość ich zmiany. Nie można samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury.
23. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.
24. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
25. Prócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Sklep.
26. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Sklepu jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer).
27. Dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
28. Sklep nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach Sklepu.
29. Sklep zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.
30. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

Zwroty

Zanim odbierzesz przesyłkę sprawdź dokładnie, czy nie posiada ona widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Najlepszym rozwiązaniem będzie odmówienie przyjęcia przesyłki i skontaktowanie się z naszym biurem pod numerami: 501-1234-69, 509-201-999. W przypadku dostarczenia przesyłki przy pomocy kuriera, zalecamy odpakowanie przesyłki w jego obecności. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody.

W przypadku, gdy otrzymany towar posiada widoczne uszkodzenia, bądź jest on niezgodny z opisem, prosimy wykonać następujące czynności:
* Prosimy o odesłanie do nas produkty, który chcą Państwo reklamować. Przesyłka powinna zostać dostarczona na adres: Espressoart.pl ul.Listopadowa 15B, 05-110 Jabłonna drogą pocztową. Do produktu powinien zostać dołączony pisemny protokół zawierający wady otrzymanego produktu i żądaniami wobec Sprzedawcy.
* W momencie w którym przedmiot posiada wady mogą Państwo oczekiwać od sprzedawcy:
– naprawy przedmiotu lub wymiany na nowy, nie uszkodzony produkt
– obniżenia ceny produktu
– odstąpienia od umowy, w przypadku gdy wada jest bardzo znacząca
* Informację o rozpatrzeniu reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie po otrzymaniu produktu. W momencie, w którym nie otrzymają Państwo odpowiedzi w ciągu 14 dni, reklamacja zostaje automatycznie przyjęta.
* Wszelkie naprawy oraz wymiany dokonywanie są niezwłocznie po dotarciu do nas produktu.
* W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty ponosi Sprzedawca. Jedynym warunkiem może być okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo 10 dni kalendarzowych, liczonych od otrzymania zamówionego towaru, na zwrot produktu bez podania przyczyny. Prawo to dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, czyli tylko i wyłącznie osobie fizycznej. Odstąpienie od umowy zostanie przyjęte w momencie, w którym odsyłany produkt nie będzie posiadał widocznych danych użytkowania, produktu nie można zwrócić również w momencie, w którym opakowanie zostało już rozpakowane.
Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które otrzymają Państwo wraz z zakupionym towarem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: telefonicznie 501-1234-69, 509-201-999 bądź mailowo: biuro@espressoart.pl

 


TAGI: #REGULAMIN, #Prawa konsumenta, #Odstąpienie, #Polityka Prywatności